Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij het bestellen van een fotosessie gaat de klant akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte: alle aanbiedingen van PROMOFOTO bvba Betaalbare Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Promofoto bvba (hierna genoemd ’de fotograaf’) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’)
Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd zal worden.
Betaalbare Fotograaf - Promofoto - Promophoto, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotografe en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien en voor zover deze door de fotografe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 3 werkdagen na de datum van verzending door de fotograaf.
De prijzen vermeld op de website http://www.promofoto.be dienen gezien te worden als de meest recente offerte. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijzen vermeld op een info-pdf, verstuurd via e-mail, blijven 3 maanden geldig.
Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotografe zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig - tenzij anders vermeld - en kunnen niet worden verlengd. Cadeaubonnen kunnen niet worden terugbetaald in geld. Er kan niet van de aankoop van de cadeaubon worden afgezien.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd binnen de 5 dagen - de ontvangst van de bestelling via mail en/of telefoon van de klant en na bevestiging door toesturing/mailen van het contract. Zodra de voorschotfactuur (25% van het de pakketprijs bij huwelijksreportages – 100% bij kinder- of familieshoots) is krijgt de klant een bevestiging.
Indien het contract is bezorgd - per post of mail, heeft de klant 3 dagen het recht nog af te zien van de opdracht. In het geval dit na deze35 dagen geannuleerd wordt is de klant een schadevergoeding verschuldigd conform artikel 10 van onze verkoopsvoorwaarden. Bij gebreke aan betaling hiervan binnen de 7 dagen, is de klant de volledige som verschuldigd.
De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.
Indien de klant zijn voorschot van een reportage, welke ook, betaald binnen de 3 werkdagen na verzending van het contract, houdt Promofoto zich het recht voor de opdracht eventueel te weigeren en een andere opdracht aan te aanvaarden. Dit zonder enige schadevergoeding toe te kennen.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotografe is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
De fotograaf is aangesteld als enige fotograaf van de opdracht. Een andere fotograaf wordt pas toegestaan na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Niet respecteren van deze clausule kan leiden tot annulatie en/of stopzetting van de opdracht.
De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotografe zo gunstig mogelijk te maken. Dit ook voor de omgeving en of andere factoren. De factoren kan niet geacht worden de decors-achtergronden-fotolocatie in te richten en/of te reinigen. Een andere fotograaf is bij reportages op verplaatsing niet toegelaten, tenzij anders vooraf expliciet en schriftelijk overeengekomen.
De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotografe op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden.
De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
Het startuur bij de start van fotoshoots in de studio of op verplaatsing is bindend. Indien later gestart kan worden door vertraging van de klant, verlengd dit niet de opdrachtduur.
Voor reportages langer dan 3u wordt er steeds een startuur en/of einduur overeengekomen. Indien deze uren minder dan 1 week voor start van de opdracht veranderd wordt, zal dit automatisch leiden tot supplement.
Tenzij er sprake is van overmacht, zal de fotografe in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de fotograaf, waardoor de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen. Indien dit niet mogelijk is kan enkel het betaalde teruggestort worden, en is geen verdere schadevergoeding mogelijk

Artikel 6. Ontwerp

Albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de fotograaf ontworpen zonder inmenging door de opdrachtgever.
Het ontwerp van een album zal binnen 5 weken na levering van de foto’s aan de opdrachtgever bezorgd worden.
De opdrachtgever mag binnen 7 dagen, zonder extra kosten, éénmaal foto’s binnen het ontwerp laten vervangen.
Tenzij anders overeengekomen wordt voor elke volgende wijziging, 15,00€ per begonnen kwartier in rekening gebracht.
De fotograaf laat albums niet eerder produceren dan wanneer de opdrachtgever heeft aangegeven geen verdere veranderingen in de gekozen foto’s te wensen.
Na de keuze van de bijbestellingen wordt het totaal bedrag betaald voor de bestelling doorgestuurd wordt naar de leveranciers.

Artikel 7. Levering

De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Digitale bestanden van kinderportretten en familieshoots kennen een geschatte levertijd van 10 werkdagen.
Digitale bestanden van huwelijksreportages kennen een geschatte levertijd van ca 15 werkdagen.
(Huwelijks)albums worden, tenzij anders overeengekomen, ongeveer 5 werkweken na goedkeuring van het ontwerp geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
Fotoprints, canvassen, fotoblokken en fotokaarten worden binnen 3 werkweken na bestelling geleverd.
De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukkere periodes (bijvb. kerst, communieperiode, …) is er soms meer tijd nodig. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd. Na de keuze van de fotoproducten wordt het totaal bedrag betaald voor de bestelling doorgestuurd wordt naar de leveranciers.
Bestellingen kunnen na afspraak in de studio opgehaald worden of met B-Post parcel verstuurd worden. Voor verzending (steeds met trackinglink) wordt 15€ aangerekend.
Bij verzending van bestellingen per post is de fotografe niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
Omdat elke bestelling op maat gemaakt wordt is retourneren niet mogelijk.

Artikel 8. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien aannemelijk is dat de fotografe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorrekenen aan de opdrachtgever.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen, zoals deze op de website staan vermeld.
De fotograaf wordt niet beschouwd als 'taxi' of vervoer van goederen, tenzij anders expliciet overeengekomen.
Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

De fotografe zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van het saldo min. 7 werkdagen voor aanvang van de opdracht.
De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht (voorschotfactuur) dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 kalenderdagen, voldaan te zijn, teneinde de datum definitief vast te stellen. Er worden geen resultaten van de fotosessie getoond vóór dit verschuldigde bedrag betaald is. Indien Promofoto kan voor reportages ook de volledige som opeisen,indien er twijfel is omtrent de solvabiliteit van de opdrachtgever.
Voor shoots tot 30 min kan eventueel ook cash betaald worden voor start van de shoot. In geval van niet opdagen en schriftelijke bevestiging door Promofoto is de klant het bedrag verschuldigd en dient deze binnen de 5 werkdagen te voldoen.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is een schadevergoeding van min. 150 euro verschuldigd, ongeacht het bedrag van de factuur.
Op alles is ook de wettelijke intrest verschuldigd, rekende vanaf de vervaldag.

Artikel 10. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
Een portretsessie (newborn-, baby-, kinder- of familieshoot) - of shoots max 100 euro - kan tot de 7 dagen voorgaand aan de geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door de fotografe dan een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs. Bij annulatie min. 7 dagen voor aanvang van de shoot zelf zal de volledige shoot aangerekend worden.
Bij annulering van een huwelijksreportage of reportages boven de 400 euro door de opdrachtgever wordt een annulatiekost van 250€ aangerekend. Indien dit gebeurd binnen de 90 dagen voor aanvang van de reportage is 75% van de volledige som verschuldigd. Indien dit gebeurd binnen de 60 dagen voor aanvang van het huwelijk is de volledige som verschuldigd. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering.
Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en kosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur/bevestiging dienen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum/opstellingsdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.
Klachten na de termijn van 5 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht en licentie

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de fotografe, indien niet anders overeengekomen.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de fotograaf.
De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien de opdrachtgever wenst dat de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie (van hem/haar of het gezin) NIET gebruikt worden voor promotie van de fotograaf/promofoto dient de klant dit vooraf te melden aan de fotografe. Het is mogelijk dat er dan extra kosten in rekening gebracht worden voor de fotosessie.
De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Een foto is origineel, en geniet bescherming van het auteursrecht,
wanneer deze de uitdrukking is van de intellectuele inspanning van de auteur en de stempel van zijn persoonlijkheid draagt.
Wanneer de kunstenaar in opdracht heeft gewerkt en de opdrachtgever eigenaar wordt van het werk, behoudt de kunstenaar,
tenzij hij er afstand van heeft gedaan, zijn auteursrechten op het werk en dus ook zijn reproductierechten.

Bij de aankoop van de medium digitale files (bezorgd via downloadlink) verkrijgt de opdrachtgever ook de licentie om deze bestanden onbeperkt af te drukken voor persoonlijk gebruik.
De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe.
Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf, rekent de fotografe de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 13. Portretrecht

De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotografe geleverd zijn.
De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de opdrachtgever medegedeeld.
Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Rechtspraak

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotografe en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing en dit enkel voor de Rechtbank arrondissement Kortrijk.

Artikel 17. Langue

Nous applicons le droit Belge et la langue néerlandaise. Version Française sur demande